Contact us

Add of head office: Dongdai Wharf, Zhang’An Street, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang, China
Sales Tel: +86-576-88786518
Purchase Dept.: +86-576-88786567
Fax: +86-576-88786538
Shanghai Branch: Shanghai Youdi Chemical Co., Ltd.
Add: Hongqiao Yincheng Mansion, 933#, Zhongshanxi Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-51113182
Fax: +86-21-51113185

Products
4-Methoxytetrahydrofuro[3,4-b]furan-2(3H)-on; 4-Methoxytetrahydrofuro[3,4-b]furan-2(3H)-one; furo[3,4-b]furan-2(3H)-one, tetrahydro-4-methoxy-; (3aR,4S,6aS)-4-methoxy tetrahydro-furo[3,4-b]furan-2-one
  CAS NO 866594-60-7; 501921-30-8
  Quality Specifications Enterprise

Uses: Intermediate darunavir